Forsaken

46 tekstów – auto­rem jest For­sa­ken.

Gdy­by zi­my nie było, wios­ny byś nie docenił. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 lutego 2013, 19:36

Eyes

W oczach ma­gia jest skryta,
w głąb duszy zwier­ciadłem okryta...
ścieżka. Spo­koj­na, pros­ta, ta­jem­nicą zakryta.
Uczuć łąka, łza­mi pokryta. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 lutego 2013, 08:35

Cza­sem splot mętnych niczym nie po­wiąza­nych zdarzeń ge­neru­je jedną zwięzłą i treściwą his­to­rię. Można z niej wy­ciągnąć wnios­ki al­bo po pros­tu o niej posłuchać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 października 2012, 23:03

Nie można spodziewać się po ludziach, że zro­zumieją coś, cze­go nie znają. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 marca 2012, 00:44

I choć każde­go ran­ka zakłada­my maskę dla niepoz­na­ki, mu­simy pa­miętać, że na nas ta mas­ka nie działa. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 marca 2012, 00:37

Munds

PRZEBUDZENIE
Nie, jeszcze nie wsta­je. Muszę się w końcu wys­pać. Za­mykam zno­wu oczy, lecz do­cierają do mnie odgłosy Nek­ro­polii. Zgrzyt łańcuchów, jęki potępionych al­bo przeklętych. W mrocznych ot­chłaniach Lor­daeron cisza nie is­tnieje. „Wieczny [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 lutego 2012, 19:48

Czas naj­le­piej we­ryfi­kuje nasze myśli. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 grudnia 2011, 05:13

Jest tyl­ko je­den sposób, aby przeg­rać życie - pod­dać się. Tak długo jak coś ro­bisz, zmieniasz, roz­wi­jasz al­bo przy­naj­mniej próbu­jesz jes­teś coś wart. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 3 grudnia 2011, 19:12

Tak so­bie myślę
ciężko jest żyć bez miłości i bez przyjaźni
re­kom­pensu­je to fakt, że
na ni­kim się nie za­wie­dziesz i na ni­kim nie polegasz

tyl­ko
na ile to jest ludzkie? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 października 2011, 23:17

Gdy­bym wie­dział jak mam żyć, życie stra­ciło by swój smaczek.

A im większy spon­tan, tym le­piej za­pada w pamięć. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 września 2011, 06:02

Forsaken

"Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu." Ernest Hemingway - "Pożegnanie z bronią (1928)"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Forsaken

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność